The Know-WOW Company

WESTCAM

Obchodní podmínky

menuMenu

Všeobecné obchodní podmínky společnosti WESTCAM s.r.o., se sídlem Olomouc, Aksamitova 1071/1, PSČ 799 00, IČ: 27745830, (dále jen „WESTCAM“)

I. Věcný rozsah a platnost

(1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro veškeré dodávky zboží, poskytování licencí k software a datům, jakož i pro poskytování samostatných služeb nebo služeb poskytovaných v souvislosti s dodávkou zboží, a to bez ohledu na to, zda se jedná služby poskytované společností WESTCAM s.r.o., nebo o služby poskytované prostřednictvím třetích osob na zakázku společnosti WESTCAM.
(2) Těmito VOP se řídí také veškeré následující smluvní vztahy s obchodními partnery společnosti WESTCAM, a to i když nebyla platnost těchto VOP pokaždé výslovně sjednána.
(3) Obchodní podmínky smluvních partnerů společnosti WESTCAM nejsou pro vzájemné smluvní vztahy účinné, pokud nebyly v každém jednotlivém případě společností WESTCAM výslovně a písemně uznány.
(4) Při poskytování dodávek a licencí bude zohledněn aktuální stav techniky a uznané profesní a stavovské předpisy.

II. Platnost smlouvy

(1) Všechny objednávky a smlouvy jsou platné a účinné pouze tehdy, pokud byly společností WESTCAM písemně potvrzeny a byly podepsány osobou oprávněnou podepisovat za společnost WESTCAM. Pro zachování písemné formy je dostačující právní úkon učiněný prostřednictvím elektronických prostředků.
III. Obsah smlouvy
(1) Rozsah plnění se řídí potvrzením objednávky nebo písemným popisem plnění, který byl potvrzen společností WESTCAM a smluvním partnerem.
(2) Základem pro vytváření individuálních programů (CNC-programy atd.) je písemný popis plnění. Pro vytváření CNC-programů postačí normalizované výkresy nebo plány. Správnost a úplnost popisu plnění musí zkontrolovat smluvní partner, a to tím, že jej opatří poznámkou o jeho souhlasu. Pozdější pozměňovací návrhy mohou vést ke změně dohod o termínech dodání a o ceně.
(3) Při objednání software potvrzuje objednatel svou objednávkou znalost rozsahu plnění a možností objednaných programů.

 

IV. Poskytování plnění

(1) Společnost WESTCAM bude dle svých možností usilovat o co možná nejpřesnější dodržovaní dohodnutých termínů plnění.
(2) Plnění mohou být poskytována dle volby společnosti WESTCAM buďto prostřednictvím jejích zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob pověřených společností WESTCAM.
(3) Pokud je dodávka a plnění dělitelné, může být společností WESTCAM plněno i po částech.
(4) Pokud není dohodnuto jinak, uskutečňuje se přeprava dodávek na nebezpečí a účet smluvního partnera.
(5) Smluvní partner je povinen zajistit, aby společnost WESTCAM i bez zvláštní výzvy včas obdržela veškeré podklady nezbytné pro plnění a provedení smlouvy a dále je povinen společnost WESTCAM uvědomit o veškerých případech a okolnostech, které mohou mít význam pro provedení objednávky. Totéž platí i pro veškeré podklady, případy a okolnosti, které budou známy teprve během činnosti společnosti WESTCAM. Smluvní partner je také povinen vytvořit organizační rámcové podmínky pro poskytnutí plnění.
(6) Zaviní-li druhá smluvní strana po uzavření smlouvy znemožnění provedení objednávky, je společnost WESTCAM oprávněna trvat na dohodnutém plnění nebo požadovat náhradu škody ve výši celkové odměny.
(7) Nebude-li objednávka provedena pro okolnosti, které představují pro společnost WESTCAM důležitý důvod, má společnost WESTCAM nárok pouze na část odměny, které odpovídá dosavadnímu plnění. To platí především tehdy, pokud jsou dosavadní plnění pro smluvního partnera zužitkovatelná.

V. Ceny a platba

(1) Platby musí být uskutečňovány v souladu s údaji uvedenými na potvrzení objednávky.
(2) Neoznačené platby budou nejdříve započteny na úroky a poté na nejstarší splatnou jistinu pohledávky.
(3) Byly dohodnuty úroky z prodlení ve výši 10 p.a. %.
(4) Platnost, cena a způsoby vyúčtování servisních služeb a služeb linky „Hotline“ ze strany společnosti WESTCAM jsou uvedeny ve všeobecných podmínkách o poskytování služeb linky „Hotline“ a ve všeobecných podmínkách o poskytování servisních služeb.
(5) Smluvní partner není oprávněn zadržovat platby z důvodu neúplnosti dodávek, záručních nároků nebo z důvodu výtek nedostatků.
(6) Jednostranné započtení pohledávek smluvního partnera proti smluveným platbám je vyloučeno, pokud nebyla pohledávka smluvního partnera pravomocně přiznána soudem.
(7) Smluvní partner uznává právo společnosti WESTCAM postoupit a zcizit pohledávky.
(8) Dodržování dohodnutých platebních termínů je podstatnou podmínkou pro provedení dodávek a plnění ze strany společnosti WESTCAM. Při nedodržení dohodnutých platebních podmínek je společnost WESTCAM oprávněna zastavit poskytování veškerých činností a dodávek a odstoupit od smlouvy. Společnost WESTCAM je v tomto případě oprávněna vyúčtovat své dosavadní plnění a smluvní partner je povinen takto vzniklé náklady uhradit. Společnost WESTCAM si vyhrazuje další nároky na úplné plnění a zaplacení jakož i na náhradu škody.
(9) Při zakázkách, které zahrnují více jednotek, je společnost WESTCAM oprávněna po dodávce každé konkrétní jednotky nebo jednotlivého plnění vystavit fakturu. Pro částečné faktury platí platební podmínky stanovené pro celkovou objednávku.

 

VI. Převzetí a vytýkání vad

(1) Dodávky a plnění jakéhokoliv druhu, zejména poskytnutá data, je smluvní partner povinen bez prodlení zkontrolovat a okamžitě písemně oznámit vady.
(2) Neprovede-li smluvní partner kontrolu dodávek, plnění a dat a nevytkne-li písemně jejich vady, a to co nejdříve po okamžiku převzetí, nemá nárok na náhradu škod, které mu v důsledku těchto vad vzniknou.
(3) Smluvní partner je povinen zkontrolovat individuálně vytvořený software nebo upravený program ve lhůtě 2 týdnů od jeho převzetí a v této lhůtě je povinen i písemně vytknout zjištěné vady. Neprovede-li smluvní partner v této lhůtě kontrolu a následně písemně nevytkne zjištěné vady, platí, že dodaný software byl přijat jako bezvadný, a to posledním dnem uvedené lhůty. Uvede-li smluvní partner software do provozu, platí, že takový software byl přijat bez závad.

 

VII. Odpovědnost za vady

(1) Nároky smluvní strany z odpovědnosti za vady se omezují na odstranění vad, slevu z ceny jakož i doplnění chybějících náležitostí.
(2) Smluvní strana není oprávněna odmítnout odběr dodávek a plnění z důvodu nepodstatných vad.
(3) Na software, který byl dodatečně změněn programátory smluvního partnera, resp. třetí osoby, se nevztahuje žádná odpovědnost za vady.
(4) Společnost WESTCAM neodpovídá za prodlení v dodávkách a plnění jakož i za navýšení nákladů, které vzniknou v důsledku nesprávných, neúplných nebo dodatečně změněných údajů, informací nebo poskytnutých podkladů; tyto skutečnosti ani nemohou vést k prodlení společnosti WESTCAM. Náklady vzniklé společnosti WESTCAM v důsledku těchto skutečností nese smluvní partner.
(5) V případě neoprávněného uplatnění nároků z odpovědnosti za vady je společnost WESTCAM oprávněna účtovat smluvnímu partnerovi vzniklé náklady.

 

VIII. Odpovědnost

(1) Společnost WESTCAM neodpovídá za škody, které vznikly v důsledku neodborné obsluhy, změn jednotlivých komponentů systému, rozhraní a parametrů, v důsledku užití nevhodných organizačních prostředků a datových nosičů, anormálních provozních podmínek, chybných rámcových organizačních podmínek a neúplných podkladů a za škody vzniklé při přepravě.
IX. Servisní služby, služby softwarové podpory
(1) Smluvené servisní služby a služby podpory budou uskutečněny dle volby společnosti WESTCAM, pokud nebylo dohodnuto jinak, buďto v prostorách umístění počítačového systému nebo v obchodních prostorách společnosti WESTCAM, a to v průběhu běžné pracovní doby. Uskuteční-li se poskytnutí těchto služeb výjimečně na přání objednatele mimo běžnou pracovní dobu, je společnost WESTCAM oprávněna účtovat zvýšené náklady.

 

X. Výhrada vlastnického práva

(1) Společnost WESTCAM si vyhrazuje vlastnictví dodaných produktů, produktů, které vznikají přepracováváním nebo zpracováváním a produktů ve vývoji, a to až do splnění veškerých, v době dodání produktů existujících pohledávek.
(2) Smluvní partner je povinen neprodleně informovat společnost WESTCAM o skutečnostech, které by mohly ohrozit výhradu vlastnického práva.

 

XI. Autorské právo a právo dílo užít

(1) Veškerá autorská práva na sjednaných plněních (program, dokumentace atd.) náleží společnosti WESTCAM nebo jejím poskytovatelům licencí.
(2) Smluvní partner obdrží právo užít software výhradně jen pro ve smlouvě specifikovaný hardware, a to v rozsahu získaného počtu licencí pro současné užití software na více pracovních místech.
(3) Předmětnou smlouvou se nabývá jen právo dílo užít. Smluvní strana není oprávněna poskytnout licenci třetí osobě.
(4) Pouhou součinností objednatele při tvorbě software nedochází k nabytí práva dílo užít způsobem, který je stanoven v předmětné smlouvě.
(5) V případě převzetí modelů, předloh atd. vychází společnost WESTCAM ze skutečnosti, že smluvní partner vlastní veškerá autorská práva k předaným dílům.
XII. Loajalita a povinnost mlčenlivosti
(1) Smluvní strany se zavazují k vzájemné loajalitě.
(2) Smluvní strany se dále zavazují, že uchovají v tajnosti informace jakéhokoliv druhu o smluvním partnerovi a ani nepředají neoprávněné třetí osobě data nebo podklady jakéhokoli druhu.
(3) Smluvní strany se zavazují tuto povinnost přenést i na třetí osoby, které se podílely na vzájemných plněních.

 

XIII. Obecné podmínky

(1) Tyto VOP podléhají výlučně českému právu za vyloučení předpisů kolizního práva.
(2) Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se výslovně vylučuje.
(3) Pro všechna plnění bylo jako místo plnění sjednáno, pokud potvrzení objednávky nestanovní jinak, sídlo společnosti WESTCAM v Olomouci, Aksamitova 1071/1, PSČ 77900.
(4) Pokud by byla jednotlivá ustanovení smlouvy nebo těchto VOP neplatná, nebude tímto dotčen zbylý obsah smlouvy nebo těchto VOP.
(5) Doplnění a vedlejší ujednání k těmto VOP jsou přípustná pouze v písemné formě.